Det ordinære årsmøtet 1. mars 2014 ble avsluttet uten at de to siste sakene på agendaen ble behandlet. Slike tilfeller er ikke regulert i klubblovene, og styret tok derfor kontakt med NKK som opplyste om at de to siste sakene skulle behandles i et ekstraordinært årsmøte (se vedlegg).

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte onsdag 19. mars.

Ekstraordinært årsmøte 19. mars 2014

Mail fra NKK 3. mars 2014