Styret minner om høringen for «særkomite for bruks- og aktivitetsområdene» med høringsfrist 2.mai: Høring vedrørende opprettelse av særkomite for bruks- og aktivitetsområdet 1

Høring vedrørende opprettelse av særkomite for bruks- og aktivitetsområdet 2

NKK sendte den 04.04.14 ut en presisering:

Hovedstyret fattet i møte nr. 1/2014, sak 8/14 følgende vedtak: «HS vedtok at bruksområdet skal organiseres i en særkomite. Arbeidsgruppens rapport sendes på høring. Oppnevning av særkomiteen behandles i HS-møte 21. mai 2014.»
 

Tone Ceceile Høgestøl har fått mandat fra styret til å skrive et utkast til høringsuttalelse. Dersom noen av klubbens medlemmer ønsker å komme med innspill til høringen, send en mail til: tone.cecilie@hogestol.com

Hilsen styret.